spitalPacienţii români se pot trata în statele Uniunii Europene pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate, sau a unor formulare speciale ( E112, E106, E109, E121 etc.)
Acest formular denumit şi ”Atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile în curs pentru asigurarea de boală-maternitate” poate fi eliberat în următoarele situaţii:

  • persoanele care au sigurare de boală şi maternitate în România şi care cer caselor de asigurări de sănătate unde sunt înscrişi transferul reşedinţei lor temporar sau definitiv pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene;
  • persoanele care primesc o autorizare de la casele de asigurări de sănătate să se deplaseze pentru tratament medical în alt stat UE.

 
Dosarul medical, extrem de important
Pentru situaţia transferului de reşedinţă, pacienţii trebuie să depună o cerere scrisă la Casa de Asigurări de Sănătate unde sunt luaţi în evidenţă. Cererea trebuie să fie însoţită de o copie a actului de identitate sau a certificatului de naştere, dosarul medical (trebuie să conţină documentele medicale cu diagnosticul, precum şi tratamentul medical aflat în derulare la o unitate sanitară. Dosarul trebuie întocmit de un medic sau o unitate sanitară aflate în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România. Toate documentele trebuie să fie semnate şi ştampilate), o confirmare scrisă din partea spitalului din statul membru UE unde se intenţionează să se meargă pentru tratament că este de acord să ofere respectivul serviciu medical, dovada transferului de rezidenţă.
Cererea trebuie înregistrată la registratura casei de asigurări de sănătate.
După aceea, va fi analizat dosarul. Autorizaţia poate fi refuzată numai dacă se stabileşte că deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sănătăţii sau primirea de tratament medical.
Pentru situaţia trimiterii la tratament, trebuie să îndeplinească două condiţii:

  • tratamentul să fie printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România
  • acest tratament nu poate fi acordat în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea de sănătate a pacientului respectiv şi evoluţia probabilă a bolii.

 
Dacă aceste două condiţii sunt îndeplinite, casa de asigurări de sănătate nu poate refuza eliberarea acestui formular.
Cererea scrisă
Pacientul care solcitită eliberarea Formularului E112 trebuie să depună o cerere scrisă la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă. Cererea trebuie însoţită de o copie a actului de identitate sau a certificatului de naştere, dosarul medical (documente din care să reiasă diagnosticul şi recomandarea medicală pentru efectuarea tratatamentului. Aceste documente trebuie să arate că serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază din România, precum şi faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal în nici una din unităţile sanitare din România. De asemenea, trebuie explicat cu argument motivul pentru care nu poate fi acordat într-un interval de timp normal în România) şi o confirmare scrisă din partea spitalului din statul membru UE că poate acorda serviciul medical respectiv.
Cererea trebuie înregistrată la registratura casei de asigurări de sănătate.  Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, se eliberează Formularul E112.
Aici puteţi descărca Formularul E_112

Adaugă un comentariu